totop

انواع گیربکس صنعتی |گیـربـکس های خـورشیـدی RR

گیـربـکس های خـورشیـدی RR :

در این نوع گیربکس ها سه اسپارگر در یک حلقه ی دندانهدار از داخل محاط شده اند و یک پینیون در مرکز این حلقه قرار دارد که با این سهاسپارگر درگیر می باشد . با چرخش این پینیون سه اسپارگر با حفظ زاویه ی 120 درجه ازیکدیگر مثل سیاره حول مرکز پینیون که حکم خورشید را دارد می چرخند به همین دلیل درفارسی به آن خورشیدی و در لاتین سیاره ای (Planotary)می گویند.

· گیربکس هایپلاس
· گیربکس های خورشیدی زاویه دار

برای کاهش دور باید یک حلقه یدیگر هم به گیربکس اضافه نمود . پس باید حرکت سه اسپارگر را به یک چرخش حول یک محورتبدیل نمود . باید صفحه ای را به سه اسپارگر متصل نمود که با چرخش سه اسپارگر داخلحلقه آن صفحه حول محور پینیون چرخش کند . دوباره می توان به این صفحه پینیونی متصلنمود که سه اسپارگر دیگر که در یک حلقه ی دیگر محاط هستند بچرخاند و با این روش وبا اضافه نمودن حلقه ها یا به اصطلاح طبقات دور و گشتاور گیربکس را دستکاری نمود وتغییر داد


RR+ :

اخیرا رجیانا گیربکسهایی را وارد بازار کرده که در هر حلقه چهار اسپارگر محاط می باشند . این مدل ازگیربکس های رجیانا پلاس (RR+)می باشند با اضافه کردن یک اسپارگر تنش در چرخدنده ها کاهشیافته پرت حرارتی و صوتی کمتر شده گیربکس روانتر شده و در نتیجه کارایی و راندمانآن افزایش میابد.

RA :

مانند گیربکسهای هلیکال با افزودن دو چرخدنده ی گونیایی زاویه ی قائمه در خروجی حاصل می شود.

 

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان اردیبهشت جنوبی- کوی ایرج - مجتمع اردیبهشت - شماره 3

تلفن: 32366980-031 و 32362280-031

فاکس:32365659-031

 

کارخانه: اصفهان - منطقه صنعتی مبارکه - فاز1 - خیابان نهم - شرکت ماشین افزار شمس

تلفن:52373271-031   52373566-031

فاکس:52373084-031

 برخی از مشتریان ما